27.2.2015

Naše služby

Zaměření zejména na tyto oblasti

Prohlášení advokáta o pravosti podpisu


Advokátní kancelář Mgr. Korbeláře disponuje tzv. ověřovací knihou, vydanou Českou advokátní komorou.

Ověřovací kniha slouží k evidenci prohlášení advokáta o ověření podpisů klientů na listinách, které vyhotovil a sepsal advokát ověřující podpisy (tzv. vlastní listina), nebo na listinách, pokud je jednající osoba před ním podepsala (tzv. cizí listina). Taková prohlášení nahrazují úřední ověření podpisu, resp. mají stejné právní účinky jako ověřování podpisů na příslušných úřadech nebo ověřování ze strany notářů.

Ověřování je zpoplatněno dle individuální dohody mezi advokátem a klientem. Klientům, pro něž jsou v rámci poskytování právních služeb připravovány smlouvy či jiné právní dokumenty, kde je úřední ověření podpisu požadováno, je tato služba poskytována bezplatně.

Advokátní úschova


Advokátní kancelář je schopna přijímat do depozita finanční plnění, listiny či jiná plnění v souvislosti se svou advokátní praxí fyzicky do trezoru nebo na depozitní účty vedené u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Vedení účtů úschov u advokáta je ošetřeno zvláštní smlouvou, jež omezuje dispozice s prostředky na účtu, a to jak z hlediska oprávněné osoby, tak i z hlediska účelu užití. Prostředky třetích osob jsou vedeny zcela odděleně od prostředků advokáta. Přístup k účtu 24 hodin denně prostřednictvím produktů přímého bankovnictví.

Občanské právo


Kompletní právní poradenství v oblasti občanského práva: zabezpečujeme veškeré právní služby v oblasti právních vztahů k nemovitostem jako jsou: převody nemovitostí, jejich nabývání a pronájem, darování nemovitostí a zřizování věcných břemen advokátní úschovy peněz (a listin) a jejich vyplácení (vydání) po splnění vzájemně sjednaných podmínek příprava a úprava smluv zastupování v dědických řízeních vypracování dohod zastupování před občanskoprávními spory před soudy vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví vymáhání pohledávek závěti, listiny o vydědění apod.

Rodinné právo


Právní pomoc poskytována zejména v těchto oblastech: zastupování v řízení o rozvodu manželství, zastupování v řízeních týkající se nezletilých dětí (např. svěření dítěte do péče, úprava styku rodičů s dítětem, určení výživného, schválení právního úkonu, kterým se disponuje s majetkem nezletilého).

Pracovní právo


Právní služby poskytovány zejména v těchto oblastech: sepis pracovních a manažerských smluv, pracovních řádů, výpovědí, dohod o hmotné odpovědnosti, poskytování právních porad týkajících se pracovního poměru (práce přesčas, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, porušování pracovní kázně), posuzování nároků na náhradu škody, uplatňování nároků vzniklých z neplatného rozvázání pracovního poměru.

Trestní právo


Kompletní právní poradenství v oblasti trestního práva: obhajoba klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů posuzování nároků vzniklých ve vztazích obchodního práva a obchodních společnostech v souvislosti s trestním řízením sepis posudků týkajících se obchodních smluv a případné odpovědnosti vyplývající z trestního zákona vypořádání obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností, alternativní způsoby řešení vztahů trestního práva podmíněné zastavení trestního stíhání a úprava majetkových nároků zúčastněných osob pomoc při hledání nejlepšího řešení trestního řízení pro našeho klienta sepis trestních oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu.